Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Nieuws

26 mei 2023

Hallo iedereen,

Dit jaar (2023), in opvolging van een project After-Life, starten we een monitoring gewijdt aan de effecten van klimaatopwarming op riviergebonden soorten. De evolutie van riviergebonden libellen kan ons waardevolle informatie bezorgen over de staat van de waterlopen en over de impact van menselijke activiteiten op dit ecosysteem. Deze soorten hangen namelijk erg af van de waterkwaliteit en de diversiteit van micro-habitats. Meer nog, de veranderingen in het neerslag- en temperatuurpatroon veroorzaakt door klimaatveranderingen, kunnen een impact hebben op de soorten van het rivier-ecosysteem. De studie van de jaarlijkse schommelingen in de populaties van deeze libellen est dus van groot belang.

De Service Public de Wallonie (SPW) heeft de studiedienst van Natagora de opdracht toevertrouwd om de impact van de overstromingen van juli 2021 op verschillende soorten die verbonden zijn met rivieren te bepalen en om de basis te schetsen van een monitoringsysteem gericht op deze soorten. Tot de doelsoorten behoren 5 soorten libellen: Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Calopteryx splendens, Calopteryx virgo en Oxygastra curtisii, maar ook watergebonden vogelsoorten zoals de Waterspreeuw, de IJsvogel en een amfibie, de Vuursalamander.

In dit kader roepen we waarnemers van de Werkgroep Gomphus op om de door Natagora verzamelde gegevens aan te vullen en libellen te tellen op trajecten van honderd meter lengte. De doelsoorten zijn de eerste 4 genoemde soorten. De doelgebieden hebben betrekking op verschillende rivieren (Ourthe, Vesdre, Semois, Lesse, Viroin, Sûre, Dijle, Gette, enz.). De Waalse verspreiding van deze 4 soorten, een overzicht van de prioritaire riviertrajecten voor de zoektocht naar G. vulgatissimus en meer precieze kaarten voor deze soort worden geïllustreerd in het bijgevoegde bestand.

Het werk met betrekking tot O. curtisii zal uitgevoerd worden door Natagora en zal bestaan ​​uit gestandaardiseerde tellingen van larven in de belangrijkste door deze soort bewoonde sectoren in de Ourthevallei.

Interesse om een ​​handje te helpen: neem in dat geval contact op met Arnaud Laudelout via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Aanvullende methodologische informatie wordt u toegestuurd. De codering moet rechtstreeks worden uitgevoerd via obsmapp, beschikbaar voor Android-smartphones, via de "transect" -functie. De functie legt de afgelegde weg van de waarnemer vast en alle gemaakte waarnemingen worden in de database aan dit transect gekoppeld.

Een fijn veldseizoen toegewenst!

Grégory Motte & Arnaud Laudelout

--//--

Bonjour à tout le monde,

Cette année (2023), en complément de suivis after-life, le monitoring est consacré à une étude des effets du réchauffement climatique sur des espèces de rivières. L'évolution des libellules inféodées aux rivières peut nous fournir des informations précieuses sur l'état de santé des cours d'eau et sur les impacts des activités humaines sur cet écosystème. En effet, ces espèces dépendent notamment de la qualité l’eau et de la diversité des micro-habitats. De plus, les modifications de la pluviométrie et de la température causées par les modifications climatiques pourraient impacter les espèces de l’écosystème rivière. L'étude des fluctuations annuelles des effectifs de ces libellules est donc d'un grand intérêt.

Le SPW a confié au département études de Natagora une mission visant à déterminer l'impact des crues de juillet 2021 sur diverses espèces liées aux cours d'eau et ébaucher les bases d'un système de monitoring visant ces espèces. Les espèces visées comprennent 5 espèces de libellules : Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Calopteryx  splendens, Calopteryx virgo et Oxygastra curtisii, mais aussi des espèces d'oiseaux liées aux cours d'eau, comme le Cincle plongeur, le Martin-pêcheur et un amphibien, la Salamandre tachetée.

Dans ce cadre, nous lançons un appel aux observateurs du GT Gomphus pour compléter les données récoltées par Natagora et réaliser des comptages de libellules sur des tronçons d'une centaine de mètres de long. Les espèces cibles sont les 4 premières espèces citées. Les zones ciblées concernent plusieurs rivières (Ourthe, Vesdre, Semois, Lesse, Viroin, Sûre, Dyle, Gette…). La distribution wallonne de ces 4 espèces, une vue d'ensemble des tronçons de rivière prioritaires pour la recherche de G. vulgatissimus et des cartes plus précises pour cette espèce sont illustrées dans le fichier attaché.

Le travail concernant O.curtisii sera réalisé par Natagora et consistera en des comptages standardisés des larves dans les principaux secteurs occupés par cette espèces dans la vallée de l'Ourthe.

Intéressé de donner un coup de main : dans ce cas manifestez-vous par mail auprès d'Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Des informations méthodologiques complémentaires vous seront transmises. L'encodage devra être réalisé directement via obsmapp, disponible pour les smartphones android, via la fonction "transect". La fonction enregistre le trajet parcouru par l'observateur et toutes les observations réalisées sont liées à ce transect dans la base de données.

Bonne saison de terrain !

Grégory & Arnaud