Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Platbuik - Libellula depressa

Areaal

Libellula depressa komt bijna overal in Europa voor maar kan regionaal wel zeldzaam zijn en ontbreekt in de berggebieden. Ze is echter afwezig in Ierland, Schotland en het grootste deel van Scandinavië. Naar het oosten toe reikt het areaal over Klein-Azië tot Centraal-Azië.

 

Waarnemingen

 

platbuik RobertPieters

mannetje
@Robert Pieters

 

Verspreiding in België (2006)

Algemeen. Deze soort is bijna overal aanwezig. Niettemin zijn er uit een groot deel van West- Vlaanderen en het noorden van Oost-Vlaanderen, in het bijzonder de duinen en de polders, weinig gegevens van de Platbuik bekend en blijkt ze daar slechts vrij lokaal aanwezig te zijn.

 

Evolutie van de verspreiding

Er zijn geen indicaties dat er veranderingen in de verspreiding zijn opgetreden. Zowel vroeger als nu blijkt de soort in alle regio's voor te komen.

 

Habitat

L. depressa is een typische soort voor tijdelijk droogvallende plassen en pioniersmilieus waar zich nog bijna geen vegetatie heeft ontwikkeld. De biotoop bestaat zowel uit veedrinkpoelen, groeven, oude rivierarmen, tuinvijvers, (vis)vijvers en tijdelijke plassen als uit beken en rivieren. In dit laatste habitattype is ze vooral te vinden in de 's zomers droogvallende beddingen van de waterlopen. Het is één van de eerste soorten om recent ontstane plassen te koloniseren; met toenemende successie verdwijnt ze er echter snel.

 

Fenologie

De vliegperiode van de Platbuik gaat van begin mei tot half augustus. De hoogste aantallen worden genoteerd van eind mei tot half juli. Uiterste data zijn 1 mei en 1 september.

 

Literatuur

Tailly (2003).