Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella

Areaal

Coenagrion puella komt in bijna geheel Europa vrij talrijk voor. Ze ontbreekt echter in Schotland, het grootste deel van Scandinavië en het noordelijk deel van Europees Rusland. Oostwaarts reikt het areaal tot West-Siberië en Mongolië. De zuidgrens van haar verspreidingsgebied bevindt zich in Noord- Afrika.

 

Waarnemingen

 

azuurwaterjuffer bvp

mannetje
@Brigitte Van Passel

 

Verspreiding in België (2006)

Zeer algemeen. De verspreiding van C. puella komt grotendeels overeen met de onderzochte gebieden. In het westen van België, in het bijzonder West- Vlaanderen, blijkt ze minder voor te komen dan andere zeer algemene soorten als Ischnura elegans, Anax imperator en Orthetrum cancellatum. Ook in sommige delen van de Hoge Ardennen blijkt ze minder algemeen aanwezig te zijn.

 

Evolutie van de verspreiding

De verspreiding van C. puella is in de loop van de 20ste eeuw nauwelijks veranderd. Uit alle streken zijn er - net als in het laatste decennium - oude waarnemingen bekend. C. puella blijkt recent niet alleen op bijna alle vindplaatsen uit het verleden aanwezig te zijn, maar werd ook in heel wat nieuwe gebieden gevonden. Dit is misschien te wijten aan een lichte toename van de soort, maar het wordt zeker ook mee beïnvloed door de toename van het totaal aantal waarnemingen.

 

Azuurwaterjuffer tandem ErikMoonen 

tandem
@Erik Moonen

 

Habitat

C. puella is een ubiquist die in de meest diverse biotopen voorkomt. De hoogste aantallen worden gevonden in eutrofe tot matig voedselarme plassen van eerder kleine oppervlakte. Deze soort werd zowel gevonden in pionierplasjes zonder waterplantenvegetatie als in plassen met een zeer goed ontwikkelde drijvende en ondergedoken vegetatie. Ook langs beken, grachten, kanalen en rivieren kan de soort aanwezig zijn, zij het in lagere aantallen. Op grotere plassen komt ze vooral langs de oeverzone voor.

 

Fenologie

De vliegperiode van de Azuurwaterjuffer begint de eerste week van mei en duurt tot de tweede decade van september. De hoofdvliegperiode situeert zich tussen half mei en begin augustus. Uiterste data zijn 16 april en 20 september.

 

Literatuur