Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Smaragdlibel - Cordulia aenea

Areaal

Het areaal van Cordulia aenea omvat met uitzondering van het Middellandse-Zeegebied en de Balkan, gans Europa, met inbegrip van de Britse eilanden en het noorden van Scandinavië. Het strekt zich verder uit tot Oost-Siberië en Japan, waar er een andere ondersoort voorkomt.

 

Waarnemingen

 

SmaragdlibelV ErikMoonen

vrouwtje
@Erik Moonen

 

Verspreiding in België (2006)

Vrij algemeen. Vooral in de Antwerpse en Limburgse Kempen en in mindere mate ook ten zuiden van Samber en Maas is deze soort algemeen te noemen. Ook in de vallei van de Haine, de streek van Nijvel, de Dijle- en Laanvallei en in Klein-Brabant komt ze nog vrij talrijk voor. In West- en Oost-Vlaanderen komen er enkele geïsoleerd gelegen populaties voor zoals Vloetemveld bij Brugge, de Blankaart te Diksmuide, De Gavers te Harelbeke en de Scheldevallei bij Gent en Oudenaarde.

 

Evolutie van de verspreiding

De evolutie van de verspreiding van deze soort is niet geheel duidelijk. Zo verdween ze op verschillende plaatsen in West- en Oost-Vlaanderen, maar daar werden ook enkele nieuwe populaties ontdekt. Uit Waals Haspengouw en de regio Luik zijn er sinds 1950 geen waarnemingen meer bekend. De situatie in de Kempen en ten zuiden van Samber-Maas is niet duidelijk. Vermoedelijk zijn ook hier de aantallen op veel plaatsen achteruitgegaan maar blijft C. aenea nog steeds - vaak in (zeer) klein aantal - aanwezig.

 

Smaragdlibel ErikMoonen

vrouwtje - pas uitgeslopen
@Erik Moonen

 

Habitat

De soort komt voor bij allerlei matig tot voedselrijke plassen in laagveengebieden, oude rivierarmen, vijvers, minder intensief gebruikte visvijvers en matig voedselarme en zwak zure plassen en vennen. Voortplanting in stromend water is uit België niet bekend, maar de Smaragdlibel kan daar wel foeragerend worden waargenomen. Ze prefereert net die plassen waar een goed ontwikkelde water- en oeverplantenvegetatie aanwezig is. De oevervegetatie bestaat onder meer uit Riet (Phragmites australis) en zeggen (Carex). Meestal bevindt zich in de nabijheid bos of struikgewas.

 

Fenologie

De Smaragdlibel vliegt van de eerste decade van mei tot half augustus met een piek in de maanden mei en juni. In de Ardennen en de Hoge Ardennen situeert de piek zich van juni tot half juli. In Vlaanderen en de lagere delen van Wallonië zijn augustuswaarnemingen van de soort uitzonderlijk. Uiterste data zijn 30 april en 29 augustus.

 

Literatuur