Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Viervlek - Libellula quadrimaculata

Areaal

Libellula quadrimaculata kent een zeer ruime verspreiding en komt zowel voor in Europa en Azië als in Noord-Amerika. In Europa is ze algemeen en zowel bekend uit Ierland en Groot-Brittannië als uit het uiterste noorden van Scandinavië. In het zuiden van haar areaal, het Middellandse-Zeegebied en Noord-Afrika, komt ze overwegend in het gebergte voor.

 

Waarnemingen

 

Viervlek ErikMoonen

mannetje
@Erik Moonen

 

Verspreiding in België (2006)

Algemeen. In de Antwerpse en Limburgse Kempen is L. quadrimaculata zeer algemeen en bereikt er hoge dichtheden. In de rest van België komt ze vrij verspreid voor en kan lokaal soms vrij talrijk zijn zoals in de Vlaamse en Henegouwse zandstreek, in bepaalde veengebieden in de Hoge Ardennen en in de Lorraine.

 

Evolutie van de verspreiding

Een achteruitgang van de soort in België valt niet direct af te leiden uit de voorhanden zijnde gegevens. Zowel vroeger als nu blijkt ze in alle regio's voor te komen. Opvallend is het nagenoeg volledig ontbreken van gegevens van vóór 1950 uit het gebied ten zuiden van Samber en Maas, met uitzondering echter van de Hoge Venen. Waarschijnlijk zijn de aantallen exemplaren op de vindplaatsen wel (sterk?) achteruitgegaan, vooral van die populaties die buiten de Kempen gelegen zijn. Op sommige plaatsen worden elk jaar slechts enkele individuen waargenomen en gaat het dus om kleine populaties. Van deze soort zijn grote trekbewegingen beschreven, die evenwel de laatste jaren niet meer of slechts in klein aantal optreden.

 

Viervlek RobertPieters

pas uitgeslopen
@Robert Pieters

 

Habitat

De biotoop van de Viervlek omvat allerlei stilstaande plassen als vennen, plassen, laagveenmoerassen, hoogveen, veedrinkpoelen, (vis)vijvers tot zelfs tuinvijvers. De soort vertoont een voorkeur voor plassen met een goed ontwikkelde en dichte waterplantenvegetatie. Een talrijke aanwezigheid van L. quadrimaculata in vennen in combinatie met het ontbreken van de typische vensoorten is meestal een negatieve indicatie voor de kwaliteit van het ven en kan wijzen op verzuring.

 

Fenologie

De vliegperiode van de Viervlek situeert tussen begin mei en half augustus, met een piek tussen eind mei en half juli. Uiterste data zijn 15 april en 18 september.

 

Literatuur

Dumont & Hinnekint (1973).