Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Grote keizerlibel - Anax imperator

Areaal

Anax imperator komt voor in grote delen van Europa, van Spanje en Portugal in het zuiden tot Zuid-Zweden, en van Zuid-Engeland tot de Baltische Staten en Rusland. De soort komt buiten Europa verspreid voor van Noord-Afrika tot Zuid-Afrika (wel afwezig in het centrale, tropische deel), inclusief Madagaskar en oostelijk in het Midden- Oosten, tot het gebied ten zuiden van de Kaspische Zee en verder tot Pakistan.

 

Waarnemingen

 

GroteKeizerlibel RobertPieters 

mannetje
@Robert Pieters

 

Verspreiding in België (2006)

Zeer algemeen. Hiaten komen meestal overeen met niet onderzochte gebieden.

 

Evolutie van de verspreiding

Vóór 1950 zijn er in heel België weinig waarnemingen, in het bijzonder in Wallonië. Selys vermeldt de soort wel als “algemeen aan vijvers en moerassen”. In recentere periodes is het verspreidingsbeeld duidelijk groter geworden. Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan een verhoogde inventarisatieactiviteit, maar het geeft allicht ook een reële toename weer (in dichtheden althans) van deze pionierssoort die momenteel o.a. zeer frequent voorkomt aan tuinvijvers. Een algemene noordwaartse toename van deze soort in West-Europa heeft waarschijnlijk ook een invloed op de algemeenheid van de Grote keizerlibel bij ons.

 

GroteKeizerlibelV RobertPieters 

vrouwtje
@Robert Pieters

 

Habitat

A. imperator vliegt aan stilstaande wateren van uiteenlopende types, als vijvers, oude rivierarmen, duinplassen, kleiputten en in mindere mate ook aan vennen. De soort komt ook voor aan licht stromend water en is vaak te zien bij recent aangelegde vijvers. Ze kan als pionierssoort optreden.

 

Fenologie

De vliegperiode loopt van de tweede decade van mei tot en met de derde decade van augustus. Er is een piek tussen begin juli en begin augustus. Uiterste data zijn 15 april en 15 oktober.

 

Literatuur

Wasscher et al. (1995).