Natuurpunt Werkgroep

Activiteiten

Libellen in België

Publicaties

Over ons

Gevlekte glanslibel - Somatochlora flavomaculata

Areaal

Het verspreidingsgebied van Somatochlora flavomaculata situeert zich vooral in de lager gelegen streken van Midden- en Oost-Europa en strekt zich uit van het zuiden van Scandinavië tot Zuidwest-Frankrijk en Noord-Italië en gaat oostwaarts tot Siberië. Verder komen er nog enkele geïsoleerde populaties voor in Midden- en Zuid-Italië en op de Balkan (Slovenië, Griekenland…). Ze ontbreekt op de Britse eilanden en in een groot deel van de Noordwest-Europese laagvlakte (NW-Frankrijk, Nederland, NW-Duitsland).

 

Waarnemingen

 

GevlekteGlanslibel RobertPieters

mannetje
@Robert Pieters

 

Verspreiding in België (2006)

Zeer zeldzaam. Populaties zijn slechts bekend van een beperkt aantal gebieden. In Vlaanderen beperkt tot de oostelijke Antwerpse Kempen (Diel, Buitengoor en Ronde Put te Mol-Postel, wateringen Arendonk) en tot enkele verspreid gelegen Limburgse gebieden als het Hageven te Neerpelt, Stamprooierboek te Kinrooi, de vallei van de Kikbeek te Rekem, de valleien van de Zijpbeek, Asbeek en Neerharenheide te Rekem-Lanaken en de Hoeffaart te Eigenbilzen. Verder zijn er nog waarnemingen afkomstig van het vennengebied te Hamont, van de vallei van de Zwarte beek te Koersel, van de Hellebroekvijvers te Houthalen en van het Goor te Westmeerbeek. Deze laatste waarneming heeft vermoedelijk betrekking op een zwervend individu. In Wallonië komen populaties van de Gevlekte glanslibel enkel voor in enkele moerasgebieden in de vallei van de Semois (Vance, Sampont en Militair domein van Lagland) in de Lorraine en bij het meer van Virelles tussen Samber en Maas. De aantallen kunnen plaatselijk zeer groot zijn zoals te Lagland. Verder is er nog één waarneming, bijna zeker een zwervend exemplaar, afkomstig uit de venen van Spa-Malchamps.

 

Evolutie van de verspreiding

Van S. flavomaculata zijn slechts 3 waarnemingen bekend van vóór 1950, allen uit de 19de eeuw, en dit van 3 lokaties: Geel (type exemplaar), Longschamps-sur-Geer en omgeving Brussel. Uit de periode 1950-1979 zijn waarnemingen afkomstig van Nismes, Torgny, Hotton en Virelles in Wallonië en Geel en Zolder-Bolderberg in de Kempen. De eerste populaties werden pas begin jaren ’70 gevonden, eerst in Geel en nadien ook te Zolder- Bolderberg en te Virelles. Pas vanaf 1980 werden de populaties ontdekt in de moerassen van de Semois (Lorraine) en in de meeste Kempense gebieden (Lanaken, Rekem, Mol-Postel, Eigenbilzen, Neerpelt, Houthalen). Vermoedelijk is S. flavomaculata op verschillende van die plaatsen al lang (in klein aantal?) aanwezig maar werd ze vroeger over het hoofd gezien.

 

Habitat

De biotoop bestaat uit moerassen die gedomineerd worden door vrij ijle riet- en/of zeggenvegetaties (Carex). Ook is de Gevlekte glanslibel te vinden in laagveen, natte heide, open moeras in broekbossen en langs brede rietkragen en verlandingsvegetaties van vijvers, en dit meestal in een beboste omgeving gelegen. De soort wordt maar zelden waargenomen boven grote, open waterpartijen.

 

Fenologie

De vliegtijd van de Gevlekte glanslibel gaat van eind mei tot eind augustus, met een piek van half juni tot half augustus. Uiterste data zijn 23 mei en 1 september.

 

Literatuur